Any 1901

Gener dia 1:
Celebració del nou segle. Es celebra l’entrada del nou segle amb una misa a la parròquia a la que assisteixen 88 homes i 212 dones. Presidiren l’acte les primeres autoritats municipals.

Per Real decret del ex-ministre de Governació, Sr. Dato es canvia l’hora oficial, comptanse des de la una fins a les vint-i-quatre i adoptant-se les del meridià de Greenwich, que retrasa respecte de la de Barcelona vuit minuts, quaranta segons i algunes dècimes.

Durant aquest mes es construeix la paret en forma de resclosa a la riera, prop del pont de Ferro, a càrrec de l’ajuntament.

Gener dia 31:
Segons el padró municipal el número d’habitants del poble es a 31 de decebre passat de 2081 habitants.

Març dia 1:
Cens de població. El cens de població practicat a primer de gener de 1901 ha donat a Sant Pere de Ribes el següent resultat: població de dret, 2.106 habitants i de fet 2.081 habitants. En quant a la de dret es exacta, mes a la de fet, en rigor n’hi falten 50 o 60.

Abril dia 4:
Disidencies amb el rector. Dijous Sant. Per causa de les dissidències entre el senyor rector i el poble les funcions s’han vist molt poc concorregudes. Les autoritats no hi han assistit; a la comunió general hi ha anat set persones;a la processó 34 hòmens i 27 dones amb atxa. Havent dimitit quasi tots els administradors d’altars, no s’ha pogut portar lo Sant Crist gros a la processó, devent-se substituir per lo de la sagristia. Són vivíssims los desitjos de la població de qué quan ans cessi aquest estat de coses tant lamentable, creint-se indispensable que es retiri d’aquesta parròquia el senyor rector, ja que segons unànime parer dels que l’han tractat no podrà mai congenitar amb sos feligresos, com no va tampoc poder congeniar amb los d’altres dues parroquies de què havia sigut rector.Déu hi posi remei¡¡¡

Abril dia 6:
Pou del Redós de Sant Josep i Sant Pere. Avui al mitgdia s’ha trobat aigua en lo pou del “Redós de Sant Josep i Sant Pere” a una profunditat de trenta-quatre metres.

Abril dia 11:
Eixamplament de la carretera. L’Ajuntament ha convingut amb D. Anton Almirall, de Sitges, l’enderrocament, mitjançant indemnització, d’un cup i forn adossats a la casa cremada que aquest poseiex en lo carrer del Pont, i que fugint de la l’inea deixaven molt estretlo pas de la carretera. Avui mateix ha començat l’enderroc.

Abril dia 16:
Canvi de rector. En virtut de l’expedient governatiu seguit al senyor rector, D. Pere Fernández, avui ha estat rellevat en el seu càrrec. El relleu la portat a terme el Vicari Capitular Dr. Ricart Cortès hi havent annomenat nou rector a D. Anton Rota Pbre. El rector sortin, es negà a l’entrega de les claus de l’església i de l’arxiu, per lo que fou necesari enviar a buscar el jutge municipal, obligant-lo aixís a fer la citada entrega.

Maig dia1:
Visita de Francisco Silvela. Avui, invitat pel diputat a corts D. Joan Ferrer-Vidal, ha dinat a la Torre del Veguer D. Francisco Silvela, expresident del Consell de Ministres d’Espanya i cap del partit conservador, que es trobava a Vilanova per arreglar la testamentària de D. Victor Balaguer com un dels seus hereus de confiança del fundador de la Biblioteca-Museu.

Maig dia 6:
Confirmació del canvi de rector. Avui lo senyor rector ha desocupat la casa rectoral, fent-se després entrega al senyor regent Dr. Rota.

Maig dia 12:
Obrers de la parròquia. Amb les formalitats de costum han estat elegits obrers de la parroquia los tres que ultimament havien ocupat aquest càrrec

Juliol dia 1:
Primera pedra del Redós. Ahir i amb motiu de la Festa Major, totes les places del poble, i en especial la plaça Major es van adornada i il·luminar a la veneciana ja es col.locaba la primera pedra del “Redós de Sant Josep i Sant Pere”, La cerimònia fou presidida per diferents autoritats governamentals i eclesiàstiques, junt amb els alcaldes de les poblacions veïnes. Els carres foren mol concorreguts amb molta quantitat de carruatges que feren servir per desplaçar-se a la població.

Setembre dia 18:
Visita del capità general. Les autoritats civils, eclesiàstiques i judicials vàren anar ahir a oferir els seus respectes al Excm. Sr. Capità General de Barcelona D. Enric Bargés i Pombo a la masia de Solers, on està passant alguns diesen companyia del propietari D. Casimir Girona, mostrant-se els dos molt obsequiosos. Avui ha tornat la vista a la rectoria i a la casa consistorial, visitant després les obres del “Redós”

Octubre dia 1: 
Passa la riera. A dos quarts de sis del matí han baixat tan grosses les rieres de Begues i de Vilafranca, especialment la promera,enderrocant les parets de l’escorxador municipal i causant molts desperfectes. No se n’havia vist cap de tan grossa des de la de Santa Tecla en que l’aigua arribà a uns sis pams més d’alçada que aquesta. Lo pont venia just per engolir l’aigua que passava, la qual portsava infinitat d’estelles, bigues, carbasses, etc.

Desembre dia 28:
Plé de l’Ajuntament. Avui, 28 de desembre, s’ha reunit en sessió plenària l’Ajuntament d’aquesta població. En la sessió solament s’han tractat dos temes. El primer ha estat la tradicional felicitació de les festes de Nadal. El segon punt, i que ha estat aprovat per unanimitat, és la construcció d’unes pistes de esqui en el puig de Montgrós. El projecte ha estat realitzat pel bufet d’Arquitectes “Tentetieso” de Barcelona. Una de les principals característiques, és la supressió dels telearrastres, que seran suplerts per tres forats verticals, amb ascensors capaços de transportar 300 persones per hora. Una de les avantatges, és la situació de les pistes. Es construiràn en sentit descendent i amb direcció al sud-est. La neu que s’ha acumuli en el costat nord, servirà de reserva i serà transportada amb carros a les pistes, quan la d’aquella zona escassegi. El projecte que tindrà un cost de 1.339 pessetes amb 45 cèntims serà sufragat pel poble a força de contribucions especials. S’espera la inauguració per a principis de desembre del proper any. Tota la comarca ha acollit molt gratament el projecte. per tot això ens congratulem i desitgem el millor per a aquest projecte. Redacció.

Desembre dia 31:
Moviment parroquial. Durant l’any hi ha hagut: 40 naixaments, 19 defuncions, i 14 matrimonis.

Collites de 1900 i 1901. Lo vi de la collita de 1900 s’ha pagat durant l’any a una peseta el grau per carga, los vins de menys de dotze graus, que eren la major part, i a unes 15 pessetes los de major graduació i fins de paladar. Los blancs i verges dos o tres pessetes més cars. Los vins de la collita actual a 14 o 15 pessetes, amb molt escassa demanda.